Ruby on Rails Uygulamasının Capistrano 3 ile Kolayca Yayınlanması

Merhaba,

Sizlere Ubuntu-14.04 sunucusunu sıfırdan ayağa kaldırıp, kendi rails uygulamalarınızı sunucuya hızlı bir şekilde aktarabileceğiniz Capistrano uygulamasından bahsedecek ve bazı kaynak kodlar paylaşacağız.

Kullandığımız capistrano'nun versiyonu 3.4'tür. Sunucu üzerinde kullandığımız ruby versiyonu ise 2.2.3'tür. Capistrano ‘nun kaynak kodlarına github adresinden erişip göz atabilirsiniz.

Örnek olarak, Netinternet 'ten veya DigitalOcean 'dan alacağınız bir sunucuyu aşağıdaki bash scriptleri ile 2-3 saat içinde ayağa kaldırıp Nginx, Postgresql, Unicorn ayarlarını yaparak çalışır hale getirebilirsiniz.

Sunucuda ruby ortamı için temel kurulum scripti aşağıdaki gibidir. Bu script root kullanıcısı olarak bağlanıp çalıştırmalısınız.

## Run this script with root user
## Fancy echo
fancy_echo() {
 printf "\n%b\n" "$1"
}
fancy_echo "Updating system packages ..."
apt-get -y update
apt-get -y upgrade
fancy_echo "Installing python-software-properties..."
apt-get -y install python-software-properties
fancy_echo "Installing software-properties-common..."
apt-get -y install software-properties-common
fancy_echo "Exporting language"
export LANGUAGE=en_US.UTF-8 && export LANG=en_US.UTF-8 && export LC_ALL=en_US.UTF-8 && locale-gen en_US.UTF-8 && dpkg-reconfigure locales
fancy_echo "Installing libraries for common gem dependencies ..."
apt-get -y install autoconf bison build-essential libssl-dev libyaml-dev libreadline6-dev zlib1g-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm3 libgdbm-dev
apt-get install git-core openssl curl libreadline-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev ruby-dev make make-doc
fancy_echo "Installing nodejs ..."
add-apt-repository -y ppa:chris-lea/node.js
apt-get -y update
apt-get -y install nodejs
apt-get -y install libxslt-dev libxml2-dev
fancy_echo "Installing imagemagick ..."
apt-get install -y imagemagick
fancy_echo "Installing nginx ..."
add-apt-repository -y ppa:nginx/stable
apt-get -y update
apt-get -y install nginx
service nginx start
fancy_echo "Installing postgresql ..."
apt-get -y install postgresql libpq-dev

Sunucuda deploy kullanıcısı için kurulum scripti aşağıdaki gibidir. Bu script'ide root kullanıcısı olarak bağlanıp çalıştırmalısınız.

# Deploy group
deploy_group=deploy
# Deploy user
deploy_user=deploy
# Github usernames for access with ssh to deploy user
usernames=(tayfunoziserikan ismailakbudak)
# Check user is exist
id -u $deploy_user &> /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
then
 echo "* Add $deploy_group group"
 groupadd $deploy_group
 echo "* Creating user $deploy_user"
 useradd -m -g $deploy_group -s /bin/bash $deploy_user
 echo "* Adding user $deploy_user to sudoers"
 chmod +w /etc/sudoers
 echo "$deploy_user ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers
 chmod -w /etc/sudoers
else
 echo "* $deploy_user user already exists"
fi
# Check user is exist, maybe some errors occured
id -u $deploy_user &> /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
then
 echo "* $deploy_user user does not exists"
else
 # Prepare ssh keys environment
 echo "* Add .ssh directory to $deploy_user"
 test -d /home/$deploy_user/.ssh
 if [ $? -ne 0 ]
 then
  mkdir /home/$deploy_user/.ssh
  # change user permisisions
  # 700 => (owner read/write/execute, group none, other none)
  chmod 700 /home/$deploy_user/.ssh
  chown $deploy_user /home/$deploy_user/.ssh
  chgrp $deploy_group /home/$deploy_user/.ssh
 fi
 echo "* Get usernames public keys from GitHub and add them to $deploy_user authorized_keys"
 for username in ${usernames[@]}; do
  name=$username.keys
  wget https://github.com/$name --no-check-certificate -O $name
  cat $name >> /home/$deploy_user/.ssh/authorized_keys
  rm $name # remove temprory file
 done
 # change user permisisions
 # 600 => (owner read/write, group none, other none)
 chmod 600 /home/$deploy_user/.ssh/authorized_keys
 chown $deploy_user /home/$deploy_user/.ssh/authorized_keys
 chgrp $deploy_group /home/$deploy_user/.ssh/authorized_keys
 echo "* Completed..."
fi

 

Sunucuda deploy kullanıcısı için ruby ortamını hazırlama scripti aşağıdaki gibidir. Bu script deploy kullanıcısı olarak bağlanıp çalıştırmalısınız.

## Run this command with deploy user
# define user home path
user_path=/home/deploy
## Fancy echo
fancy_echo() {
 printf "\n%b\n" "$1"
}
fancy_echo "Installing rbenv..."
git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git $user_path/.rbenv
fancy_echo "Writing rbenv path to bashrc ..."
echo 'export PATH=\"$HOME/.rbenv/bin:$PATH\"' >> $user_path/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> $user_path/.bashrc
fancy_echo "Exporting rbenv path..."
export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"
eval "$(rbenv init -)"
fancy_echo "Preparing rbenv plugins..."
mkdir -p $user_path/.rbenv/plugins
git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git $user_path/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> $user_path/.bashrc
git clone https://github.com/sstephenson/rbenv-gem-rehash.git $user_path/.rbenv/plugins/rbenv-gem-rehash
## Ruby environment
RUBY_VERSION="2.2.3"
fancy_echo "Installing Ruby $RUBY_VERSION ..."
rbenv install $RUBY_VERSION
rbenv rehash
rbenv global $RUBY_VERSION
ruby -v
fancy_echo "Gem update system ..."
gem update --system
fancy_echo "Echo .gemrc..."
echo 'gem: --no-rdoc --no-ri' >> $user_path/.gemrc
gem install bundler
gem install backup
rbenv rehash
fancy_echo "Export path ..."
echo "export PATH="$PATH:/usr/bin"" >> $user_path/.bashrc
exec $SHELL

 

Bu scriptler ile sunucunuzu bir rails uygulamasını çalıştıracak duruma getirmiş olursunuz.

Şimdi bir rails uygulaması oluşturup, uygulamayı bir sunucuya aktarma işlemlerini anlatacağız. Ruby On Rails bildiğiniz ruby dili ile, MVC(Model-View-Controller) mimari deseni ile geliştirilmiş ve bünyesinde DRY(Don’t Repeat Yourself), CoC(Convetion over configuration) gibi yazılım felsefelerini barındıran açık kaynak bir uygulama çatısıdır.

Hızlı bir Ruby On Rails uygulaması çıkarmak istiyorsanız size Cybele ruby gem'ini öneririz. Bu gem bir uygulamada olması gereken kullanıcı giriş, bilgi güncelleme, yönetici tarafına giriş işlemleri gibi her projede kullanacağınız kısımlar hazır bir taslak olarak geliyor. Bu sayede önceden yazdığınız kodları tekrar yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Cybele geminin taslak olarak getirdiği Gemfile 'ı github adresinden inceleyebilirsiniz. Sunucuya kolay bir şekilde uygulamayı taşımak için kullancağımız gemler bu Gemfile 'da yer almaktadır. Eğer rails new project_name şeklinde sıfırdan bir proje oluşturursanız veya halihazırda bulunan bir projenizi sunucuya taşımak isterseniz, kullanacağımız komutlar dizisinin yer aldığı recipes_matic gemini incelemenizi tavsiye ederiz.

Cybele ile oluşturduğumuz bir proje için bu adımları anlatacagız.

 1. Proje oluştur $ cybele project_name
 2. Deploy repo bilgilerini düzenle /config/deploy.rb
   set :repo_url, '[email protected]:your_username/your_repo_name.git'
 3. Production deploy bilgilerini düzenle /config/deploy/production.rb
  server example.com, user: #{fetch(:local_user)}, roles: %w{app db web}, primary: true, port: 22
  set :rails_env, 'production'
  set :branch, 'master'
  set :project_domain, “example.com”
  
 4. Staging deploy bilgilerini düzenle /config/deploy/staging.rb
  server staging.example.com, user: #{fetch(:local_user)}, roles: %w{app db web}, primary: true, port: 22
  set :rails_env, 'staging'
  set :branch, 'develop'
  set :project_domain, “staging.example.com”
  
 5. Hata bildirimleri için email adresini düzenle
  config/environments/production.rb
  config/environments/staging.rb
  config.middleware.use ExceptionNotification::Rack,
  :email => {
   :email_prefix => [project_name],
   :sender_address => %{Notifier <notifier@project_name.com>},
   :exception_recipients => %w{[email protected]}
  }
  
 6. Aşağıdaki dosyalarda SMTP ayarlarını ayarla
  config/settings/staging.yml
  config/settings/production.yml
 7. Github da bulunan private repolara lokaldeki gibi erismek icin şu komutları çalıştır
  $ eval ssh-agent -s
  $ ssh-add
 8. Gelelim terminalden çalıştırmamız gereken komutlar dizisine,Production sunucusunda ki deploy ortamının hazır olup olmadığını kontrol eder. $ bundle exec cap production deploy:check Production sunucusunda nginx, postgresql, unicorn, backup(veritabanı yedek alma gemi) gibi ayarları yapar. $ bundle exec cap production deploy:prepare Production sunucusuna deploy işlemini gerçekleştirir. $ bundle exec cap production deploy
 

Örnek dosyalarımızda şu şekilde olmalıdır. Proje anadizininde bulunan Capfile örneği:

# Load DSL and set up stages
require 'capistrano/setup'
# Include default deployment tasks
require 'capistrano/deploy'
require 'capistrano/rails'
require 'capistrano/bundler'
require 'sshkit/sudo'
require 'capistrano/maintenance'
# Include tasks from other gems included in your Gemfile
# For documentation on these, see for example:
#  https://github.com/capistrano/rvm
#  https://github.com/capistrano/rbenv
#  https://github.com/capistrano/chruby
#  https://github.com/capistrano/bundler
#  https://github.com/capistrano/rails
#  https://github.com/capistrano/passenger
# require 'capistrano/rvm'
# require 'capistrano/rbenv'
# require 'capistrano/chruby'
# require 'capistrano/bundler'
# require 'capistrano/rails/assets'
# require 'capistrano/rails/migrations'
# require 'capistrano/passenger'
# Load custom tasks from `lib/capistrano/tasks` if you have any defined
Dir.glob('lib/capistrano/tasks/*.rake').each { |r| import r }

Proje config dizininde bulunan deploy.rb örneği:

# config valid only for current version of Capistrano
lock '3.4.0'
set :application, 'appname'
set :local_user, 'deploy'
set :stages, %w(staging production)
set :default_stage, 'production'
set :repo_url, "[email protected]:username/#{fetch(:application)}.git"
# Default branch is :master
# ask :branch, `git rev-parse --abbrev-ref HEAD`.chomp
# Default deploy_to directory is /var/www/blog2
set :deploy_to, "/home/#{fetch(:local_user)}/apps/#{fetch(:application)}"
# Default value for :scm is :git
set :scm, :git
# Default value for :format is :pretty
# set :format, :pretty
# Default value for :log_level is :debug
# set :log_level, :debug
# Default value for :pty is false
set :pty, true
# Default value for :linked_files is []
set :linked_files, fetch(:linked_files, []).push('config/database.yml')
# Default value for linked_dirs is []
set :linked_dirs, fetch(:linked_dirs, []).push('log', 'tmp/pids', 'tmp/cache', 'tmp/sockets', 'vendor/bundle', 'public/system', 'public/upload', 'public/images', 'public/seat_images')
# Default value for default_env is {}
# set :default_env, { path: "/opt/ruby/bin:$PATH" }
set :default_env, { path: '$HOME/.rbenv/shims:$HOME/.rbenv/bin:$PATH' }
# Default value for keep_releases is 5
# set :keep_releases, 5
# Look our recipes
# https://github.com/lab2023/recipes_matic
load 'config/deploy/recipes/base.rb'

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Kolay gelsin.

comments powered by Disqus